توضیحات کامل :

مقیاس خودسنجی اضطراب زانگ S.A.S:

این مقیاس دارای 20 سؤال  چهار گزینه ای  بوده  و بر مبنای نشانگان بدنی- عاطفی اضطراب تهیه شده است. به منظور ساختن این مقیاس از ملاک های  تشخیصی استفاده شده که  با شایعترین ویژگی های اختلال  اضطرابی  مطابق و هماهنگ هستند، یعنی مصاحبه های بالینی مراجعین مضطرب را به صورت مشروح ضبط کرده بعداً از  تک تک موارد  مطروحه درساخت آزمون  استفاده کرده اند ملاک های تشخیصی S.A.S دارای 5 نشانه عاطفی و15 نشانه بدنی است.

فهرست

سوالات

مقیاس خودسنجی اضطراب زانگ S.A.S

نشانگان عاطفی اضطراب

نشانگان جسمی اضطراب

اعتبار

پایائی

تفسیر نتایج  مقیاسS.A.S