توضیحات کامل :

سمیناری در خصوص اکولوژی

 

این سمینار کامل در خصوص تطابق میکرو ارگانیسمها با شرایط محیطی و مدیریت خاکهای کشاورزی و محیط زیست و مدیریت پسماندهای جامد و پلاستیکی و..... میباشد